Xem ảnh 360
Phòng trưng bày tranh tượng phật
NHÀ    ta cực lạc ở tây phương.
SÁCH   phật kinh xưa chỉ tận tường.
TỊNH   độ vô ưu nơi an ổn.
LIÊN   hoa cửu phẩm độ mê tình.
MỘT    lòng hướng tâm về cõi tịnh.
TRĂM   vạn người tu chẳng thiếu ai.
TÁM    công đức thủy tiêu tội chướng.
BẢY    pháp bồ đề diệt oan khiên.
    mẹ tây phương luôn ngóng đợi.
TRIỆU  hồi con dại lạc bến mê.
CHUYÊN tâm dạy bảo khuyên muôn loại.
VỀ     lại quê nhà hưởng gió trăng.
TỊNH   ý, tịnh thân...trong ba nghiệp.
ĐỘ     được thân mình độ tha nhân.
                         ( Thích Tịnh Liên )

Một vài hình ảnh về nhà sách Tịnh Liên

Ảnh nhà sách Tịnh Liên
Mặt trước Nhà sách Tịnh Liên tại 187 Bà Triệu - Hà Nội

Kệ sách nhà sách Tịnh Liên
Đầu sách phật giáo phong phú

Một góc trưng bày tượng
Một góc trưng bày tượng tại nhà sách Tịnh Liên ở gian trong